Cesta do ranej histórie Slovákov.

napísal:  dr.Ondrej Chreňo,CSc.

 

E- mail

zaklkam@gmail.com

 

Úvod k celej práci:

Keď som chodil do základnej a strednej školy, o Cyrilovi a Metodovi som sa dozvedel doslova len toľko, že k nám priniesli písmenká. Pamätám sa na súdružku učiteľku, ktorá tvrdila o Svätoplukovi a Rastislavovi, že sú to vymyslené postavy, ktoré sa spomínajú v akýchsi legendách. O slávnom období našej starej Moravy a príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sme sa v škole nedozvedeli takmer nič. Bola to potlačovaná téma, ktorá nevyhovovala vtedajšiemu režimu, pretože sa vraj jednalo iba o cirkevnú tému a kresťanstvo.

Až do obdobia, keď som sa začal viac zaujímať o našu dávnu slovenskú minulosť, cítil som sa ako príslušník národa, ktorý vznikol iba akýmsi omylom. Akoby sme my, Slováci, nemali svoju históriu a svojich historických predkov. Tak nám to totiž podsúvali a ešte aj dnes podsúvajú autori niektorých prác, najmä v Maďarsku. Sú tu však do očí bijúce skutočnosti, ktoré sa nedajú prehliadnuť. Prečo napríklad maďarská reč obsahuje tisíce slov, ktoré boli prebraté zo starej slovenčiny? Prečo je na území dnešného Maďarska tak veľa topografických názvov slovenského a staroslovenského pôvodu ? Tisíce názvov miest, obcí a usadlostí, názvov riek, kopcov a celých krajov v súčasnom Maďarsku majú slovenský základ. A navyše nové genetické analýzy ukázali, že Maďari sú Slovania. Ako je to možné?

Prečo my, Slováci máme ešte teraz prívlastok slovenský a aj v 1. tisícročí bol prívlastok slovenský, prečo teraz máme slovenčinu a aj vtedy bola slovenčina? Odkedy sú Sloveni Slovákmi a prečo Slovenky ostali Slovenkami a nestali sa Slováčkami? Prečo sa Slovensko nevolá podľa Slovákov Slovácko? (Aj keď časť dnešnej Moravy, kde bolo kedysi centrum starej Moravy sa tak dnes volá). Ako sme sa volali predtým a boli sme to vôbec my? Prečo existuje pri Jadrane krajina, ktorá sa nazýva podobne ako tá naša a prečo aj tam nájdeme všade prívlastky "slovenske, slovenski". Prečo muži a ženy tam žijúci sa volajú podobne ako my? Prečo existujú ďalšie územia v dnešnom Chorvátsku a na Morave s približne rovnakým názvom: Slavónsko a Slovácko? Tieto názvy úplne identické alebo veľmi príbuzné nemohli vzniknúť predsa náhodne. A ešte veľa iných otázok, na ktoré som nevedel odpovedať, keď som bol mladší. Mám pocit, že týmto otázkam sa venuje málo pozornosti aj dnes a Slováci sú od malička vychovávaní v duchu všeličoho iného len nie v duchu národnom. Preto náš národ bol a je tak ľahko ovládateľný a poplatný kde komu.

Keď som začal študovať fotokópie originálnych historických materiálov, bol som šokovaný a ohromený z toho, čo všetko som sa z nich dočítal o našej slovenskej minulosti. Presvedčil som sa o tom, že my, Slováci, tu nepretržite žijeme už minimálne 1400 rokov a že sme kultúrnymi potomkami starých Moravanov - moravských Slovenov a Sloveniek, ktorí husto obývali najmä oblasti dnešnej Moravy a Slovenska, súčasného Maďarska a severovýchodného Rakúska. Ako si ukážeme, názov Slovák vznikol jazykovou úpravou názvu Sloven -Slovan pričom naše ženy, Slovenky, ostali Slovenkami, ich názov sa nezmenil. To je prinajmenšom jasný dôkaz toho, že Slovenky tu boli v 1.tisícročí rovnako ako aj dnes a rovnako tu boli aj ich muži Sloveni - Slováci.

Ukážeme si aj to, že jazyk našich predkov, staroslovenčina, bola prvýkrát kodifikovaná už v 9. storočí, že naši predkovia v tomto období dostali do daru jedinečné slovenské písmo a že dnešné tvary "slovančina, Slovan, slovanský" vtedy ešte zďaleka neexistovali. Staroslovenčina bola reč všetkých Slovenov a teda staroslovenčinou rozprávali aj naši bratskí Česi. Čeština ako reč v 9. a 10. storočí ešte neexistovala a Česi približne až do 14. storočia sami o sebe hrdo písali, že sú slovenského pôvodu a že hovoria po slovensky. Nie, nie je to preklep, bez najmenších pochýb to dokazujú mnohé originálne historické listiny a dokumenty, z ktorých niektoré uvádzam.

Milí čitateľ tejto práce. Hore spomenuté otázky a mnohé ďalšie, ktoré nie sú dodnes dostatočne objasnené, som sa snažil zrozumiteľnou rečou vysvetliť v jednotlivých kapitolách. Každá kapitola má svoje ďalšie podkapitoly, priamo v texte sa nachádzajú aj odkazy na niektoré obrazové prílohy.

Dúfam, že tu nájdeš poznatky, ktoré Ti objasnia mnohé otázky našej dávnej histórie, prípadne budú inšpiráciou v Tvojej vlastnej práci podobného zamerania.

 

 

 

Pravlasť Slovenov a ich rozšírenie po Európe.

 

Prvé písomné správy.

Príchod Avarov do Panónie.

Samova ríša.

Nestorov letopis.

Život východných Slovenov v 9.storočí podľa Nestorovho letopisu.

Korutánski Sloveni a panónski Sloveni (neskorší Maďari).

Moravania a Česi.

Severní Sloveni

Chorváti a Srbi

Macedónci

Bulhari

 

 

Genetické skupiny Európanov.

 

  Čo sú genetické skupiny ľudí (haploskupiny) a ako sa darí stanoviť genetickú históriu celého ľudstva.

  Európania sú rozdelení do viacerých genetických skupín  (haploskupín).

  Zastúpenie jednotlivých genetických skupín ľudí v niektorých európskych krajinách.

  Pátranie po starých Maďaroch.

  Maďari sú Slovania.

  Pôvod pobaltských, centrálnych a východných Slovanov a ich rozšírenie po Európe.

  Pôvod južných, balkánskych Slovanov.

 

 

  Prechádzka počiatkami kresťanstva na starej Morave.

 

Kto boli bratia Konštantín a Metod ?

Príchod Cyrila a Metoda na starú Moravu.

Byzancia nám pomohla k rozvoju národnej vzdelanosti a svojbytnosti.

Metod ustanovený za panónskeho arcibiskupa.

Arcibiskup Metod v nemeckom zajatí.

Svätopluk ohovára Metoda u pápeža.

Vyhnanie vzdelancov a cirkevné usporiadanie Moravy po smrti Metoda.

Najznámejší žiaci Cyrila a Metoda.

 

 

Počiatky, rozmach a zánik starej Moravy.

 

Počiatky starej Moravy.

      K názvu „Veľkomoravská ríša“.

      Mojmír I. a Pribina.

 

Rozmach starej Moravy.

       Zánik Franskej ríše, vznik Východofranskej ríše.

       Rastislav (Rastic).

       Hlavné sídlo a rozloha Rastislavovej Moravy.

       Svätopluk

       Rozloha Svätoplukovej Moravy.

       Vzťah Svätopluka a starej Moravy k Čechom a k českému územiu.

 

Zánik starej Moravy.

       Mojmír II. nepriateľom Svätopluka II.

       Starí Maďari prichádzajú k strednému Dunaju.

       Na územiach, kam prišli starí Maďari, žilo naďalej veľa Slovenov.

       Začlenenie Slovenska (východnej časti starej Moravy) do Uhorského kráľovstva.

       Uhri - Maďari preberajú slovné výrazy i spôsob života od Slovenov.

       Kto sa podieľal na vytvorení Uhorského kráľovstva ?

       Štátotvorné, štátoprávne, súdnicke a ostatné slová prevzaté od Slovenov.

 

 

Základné kamene našej svojbytnosti.

 

Úvod.

   Franská ríša v 8. a v 9. storočí.

   Byzantská ríša v 9.storočí.

   Naše prvé písmo bolo slovenské a jazyk bola slovenčina.

   Stará slovenčina a slovenské písmo je našim spoločným kultúrnym dedičstvom.

   K názvom „Slovan, slovanský, slovančina...“ Ako vznikol názov "Slovák".

   Ako sme nazývali sami seba a ako nás nazývali cudzinci

   Ďalší osud slovenského jazyka, slovenského písma a slovenskej bohoslužby po zániku starej Moravy.

   Rozvoj starej slovenčiny a slovenskej bohoslužby v Čechách.

   Slovenský benediktínsky kláštor na Sázave a jeho prvý opát Prokop.

   Cirkevná orientácia Uhorska v prvých storočiach existencie.

   Česi hovorili po slovensky a sú slovenského pôvodu.

   Ako sa vyvinula súčasná slovenčina.

   Na záver.

 

 

Prehľad kultúrnych centier starej Moravy.

 

Úvod.

Nitra (Nitrava)

Kedy sa Nitra stala biskupstvom ?

Archeologické nálezy v Nitre z obdobia starej Moravy.

Zobor

Turiec a horná Nitra

Bojná.

Zlaté Moravce (Morava)

Starý Tekov.

Bíňa.

Zvolenská kotlina.

Poiplie.

Bratislava (Brezalauspurc, Vratissolaoburgium)

Historické názvy Bratislavy.

Devín (dovvina)

Majcichov.

Divinka.

Trenčín.

Staroslovenské hradné mesto medzi Kopčanmi a Mikulčicami.

Archeologické nálezy v Pobedime a okolí

Ducové.

Archeologické pamiatky nájdené na Slovácku.

Staré Mesto - Velehrad.

Hradisko Pohansko pri Břeclavi.

Hradisko Staré Zámky, Brno- Líšeň.

Oblasť Dyje a Svratky.

Staroslovenské archeologické náleziská na východnom Slovensku.

Slovensko-avarské pohrebiská.

Význam a zhodnotenie uvedeného archeologického výskumu.

Bol rozdiel medzi súčasnými Slovákmi a Moravákmi ?

Rôznorodosť pochovávania u moravských Slovenov.

Razili sa na starej Morave moravské mince, čím sa platilo ?

Kde sú hroby staromoravských vládcov a kde odpočíva Metod ?

Remeselnícke a služobnícke názvy obcí.

Vychodná (nitrianska) oblasť starej Moravy.

Oblasť staroostrihomská.

 

 

Dejinná súvislosť Blatnohradu a starej Moravy.

Pribina, Koceľ a ich kniežatstvo na Blatnohrade v Panónii.

Existovalo samostatné nitrianske kniežatstvo?

Vzťah Rastislava k Pribinovi a Koceľovi.

Cyril s Metodom prichádzajú na Moravu a Blatnohrad.

Rozšírené Korutánsko, či Panónia ?

Svedectvo archeologických nálezov.

 

 

Slovenské písomníctvo vo vzťahu k starej Morave.

 

Život sv.Konštantína (Cyrila).

Pochvalné slovo na pamiatku Cyrila (od Klimenta)

Pochvalné slovo na pamiatku Cyrila a Metoda (od Klimenta)

Krátky život Konštantína a Metoda

Život sv. Metoda

Oslavná skladba (Officium) Metodovi

Oslavná skladba (Officium) Cyrilovi

Oslavná skladba (Officium) Cyrilovi a Metodovi

Proglas

Staroslovenský cirkevný spevník (Kyjevské listy)

Staroslovenské pražské zlomky

Súdny zákonník pre ľud (Zakon sudnyj ľudem)

Metodov staroslovenský preklad nomokánonu

Obrana slovenského písma od mnícha Chrabra (Nauma) (O písmenách)

Najstaršie odpisy cyrilometodovského evanjeliára a štvorevanjeliára

Ochridský a Macedónsky staroslovenský evanjeliár

Zografské štvorevanjelium (303 listov), Mariánske štvorevanjelium (172 listov)

Assemaniho staroslovenský evanjeliár

Sinajský žaltár, Sinajská staroslovenská modlitebná kniha

Metodove napomenutia vladárom

Život sv. Klimenta (tzv. bulharská legenda)

Cividalský evanjeliár

 

 

stále aktuálna téma:

 prečítajte si prácu Jerguša Ferka - Maďarské sebaklamy o príčinách maďarskej rozpínavosti a útokov voči iným národom a etnikám tu na stiahnutie 55 mb